Yedsa İnşaatYedsa İnşaat
Yedsa İnşaatYedsa İnşaat

Kişisel Verilerin Korunması

BİLGİLENDİRME VE AYDINLATMA METNİ

07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla YEDSA İnşaat Taahhüt Ltd. Şti. (“YEDSA”) olarak bizzat kendisi için veya bir şirket veya kuruluşun temsilcisi olarak bizimle iletişime geçen müşterilerimizin, iş ortaklarımızın, çalışanlarımızın ve iş başvurusunda bulunmak veya internet sitemizi ziyaret etmek suretiyle ya da diğer herhangi bir şekilde bizimle ilişki tesis eden gerçek kişilerin kişisel verilerini işliyor ve güvenli şekilde muhafaza ediyoruz.

Özel hayatın gizliliği ile temel hak ve özgürlüklere duyduğumuz saygı ve verdiğimiz önem nedeniyle, kişisel verilerin kullanılmasında yürürlükte olan KVKK çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesine ilişkin bilgi vermek istiyoruz.

 

KİŞİSEL VERİ

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgidir. Bu kapsamda, anonim bilgiler, anonim hale getirilen bilgiler ve belirli bir kişi ile ilişkilendirilemeyen diğer veriler kişisel veri olarak kabul edilmez. (KVKK md 3/I (ç))

Bir gerçek kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri, özel nitelikli kişisel veri sayılmaktadır. (KVKK md 6)

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilebilecek her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” anlamına gelmektedir. (KVKK md 3/I (d))

YEDSA olarak, kişisel verileri, işbu bilgilendirme ve aydınlatma metninde “Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” başlığı altında belirtilen ve bunlarla sınırlı olmaksızın amaçlar çerçevesinde aşağıda sayılan ilkelere uygun olarak işlemekteyiz:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza

 

YEDSA TARAFINDAN İŞLENEN VERİLER 

YEDSA, veri sahibinin açık rızasıyla veya KVKK’ nun 5 ve 6’ncı maddelerinde öngörülen hallerde genel ve özel nitelikli kişisel verileri işleyebilmektedir. YEDSA tarafından işlenen genel ve özel nitelikli veriler, aşağıda örneklendirilmiştir. Bununla birlikte, her bir veri sahibi özelinde hangi verilerin işleneceği; veri sahibi ile YEDSA arasındaki ilişkinin türü, niteliği ve kullanılan iletişim kanalları gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilmektedir.

İlgili mevzuat ve işbu bilgilendirme ve aydınlatma metninde yer alan esaslar doğrultusunda, aşağıda belirtilen türde veriler YEDSA tarafından işlenebilmektedir:

 • Ad, soyad, meslek, unvan, çalışılan kurum/kuruluş bilgisi, eğitim geçmişi, çalışma geçmişi, cinsiyet, medeni durum, vatandaşlık durumu, vergi mükellefiyeti durumu ve varsa veli, vasi ve vekile ilişkin bilgiler gibi veri sahibini tanımaya yönelik veriler,
 • Kimlik, pasaport, sürücü belgesi gibi kimlik tespitine yönelik belgelerde yer alan doğum tarihi, doğum yeri, kimlik numarası, medeni durum, cinsiyet, kan grubu, din ve fotoğraf gibi veriler,
 • Ev, iş yeri veya geçici ikamet yerine ait adres, telefon, elektronik posta ve faks numarası gibi iletişim bilgileri,
 • Veri sahibi tarafından teklif verilen, satın alınan ve veri sahibi için uygun olduğu tespit edilen ürün, proje ve hizmetler,
 • YEDSA ile gerçekleştirilen telefon görüşmeleri, elektronik posta yazışmaları gibi iletişim kayıtları ile diğer sesli ve görüntülü veriler,
 • Satış ve müşteri temsilcileri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtları ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile gerçekleştirilen işlem ve eylemlere dair bilgiler,
 • Satış kanallarındaki talep ve işlem bilgileri gibi satış aracılığı ile elde edilen veriler,
 • YEDSA’a iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair veriler ile YEDSA çalışanı ya da ilişkili çalışan olmanız halinde hizmet akdi ve işe yatkınlık ile ilgili her türlü veri
 • İnternet protokol (IP) adresi, cihaz kimliği, benzersiz tanımlayıcı (unique identifier) bilgisi, cihaz türü, reklam kimliği, benzersiz aygıt simgesi, internet sayfası görüntülemelerine ilişkin istatistikler, gelen ve giden trafik bilgileri, yönlendirme URL’si, internet log bilgisi, konum bilgisi, ziyaret edilen siteler ve internet sitelerimiz, platformlarımız, internet ağımız ile reklam ve elektronik posta içeriklerimiz aracılığı ile gerçekleştirilen işlem ve eylemlere dair

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI 

YEDSA, kişisel verileri aşağıda yer alan amaçlarla işleyebilir ve bu amaçların gerektirdiği süre boyunca muhafaza edilebilir:

 • YEDSA tarafından yasal ve idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Akdedilen/akdedilmesi düşünülen       sözleşmelerin  müzakeresi,     kurulması     ve     ifa edilmesi,
 • Müşteriler için uygun ürün, proje ve hizmetlerin belirlenmesi, bunların müşterilere özel hale getirilmesi ve geliştirilmesi, etkin bir müşteri hizmeti sunulması,
 • YEDSA bünyesindeki birimlerde veya birimler arasında koordinasyon, iş birliği ve verimliliğin sağlanması ve geliştirilmesi,
 • YEDSA’ya ait veya YEDSA tarafından kullanılan internet sitesi ve diğer elektronik sistemlerinin ve fiziki ortamların güvenliğinin sağlanması,
 • Mevzuatta veya YEDSA’nın kabul ettiği kural ve politikalarda meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya veri sahibini ilgilendiren diğer bildirimlerin yapılması,
 • YEDSA’nın proje ve hizmetlerinin tanıtım ve pazarlamasının yapılması ve bunların geliştirilmesi, anket ve oylamalar ile veri sahibinin görüşünün alınması,
 • Doğum günü kutlaması, çekiliş veya yarışmalara dahil edilme, hediye verilmesi ve veri sahibi lehine olan benzeri diğer etkinlik, promosyon ve kampanyaların gerçekleştirilmesi,
 • Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi ve ilgili idari veya adli makamlara bildirilmesi,
 • Mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
 • Talep ve soruların cevaplanması,
 • Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi,
 • Müşteri hizmetleri operasyonlarının yürütülmesi
 • Şirketler ve ortaklıklar hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • YEDSA’nın insan kaynakları politikaları çerçevesinde çalışan ihtiyacının temin edilmesi ve işe alım süreçlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi,
 • İş başvurularının uygunluğunun değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve iş başvurusunda bulunan adaylar ile iletişime geçilmesi,
 • YEDSA’nın insan kaynakları, halkla ilişkiler ve pazarlama politikalarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, YEDSA’nın meşru menfaatlerinin korunması.

 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Veri sahibi ile YEDSA arasındaki ilişkinin türü ve niteliğine bağlı olarak değişebilmekle birlikte, KVKK ’nun 4’üncü maddesinde sayılan genel ilkelere ve 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla verilerin aktarılabileceği yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişiler, genel itibariyle aşağıda gösterildiği gibidir:

 • Topluluk şirketlerine,
 • Satın alınan ve kullanılan ürün ve hizmetlerin ulaştırılması amacıyla ilişkili olarak iş ortaklıklarına,
 • Yurt içi ve yurt dışında fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem fiziki ortamda hem dijital ortamda muhafaza altında tutulması, sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklanması için alt yapı sağlayıcılar ile diğer iş ortakları, tedarikçiler ve alt yüklenicilere,
 • Yetkili kılınan vekil veya temsilcilere,
 • Avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık alınan üçüncü kişilere,
 • Kanunen yetkili düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilere, özel kişilere

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 

YEDSA tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber; genel müdürlük, şube, satış ofisleri ve diğer fiziki ortamda, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda; YEDSA satış kanalları, çağrı merkezi, YEDSA ve projelerine ait internet sayfaları, mobil uygulamalar ve benzeri kanallar aracılığıyla; YEDSA’dan talep edilen her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşmelerin kurulması ve diğer tüm kayıt ve belgelerin (kağıt veya elektronik ortamda) düzenlenmesi, söz konusu ürün ve hizmetlerin sunulması ve de gereği gibi kesintisiz olarak sürdürülebilmesi gibi amaçlar ve hukuki sebeplerle; YEDSA hizmeti ya da ürünü satın alındığında ya da satın alma niyetiyle kaydolunduğunda, YEDSA ile ilişkili haber bültenlerine, bildirimlere ve diğer hizmetlere abone olunduğunda, bir ürün ya da hizmet ile ilgili olarak soru sorulması veya şikâyet bildiriminde bulunulması halinde, yarışmaya, ödüllü çekilişlere ya da anketlere katılım aracılığı ile KVKK’ nun 5 ve 6’ncı maddelerinde yer alan şartlar çerçevesinde işbu bilgilendirme ve aydınlatma metninin “Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” başlığı altında belirtilen amaçlar için YEDSA tarafından toplanabilir.

YEDSA, kişisel verileri genellikle veri sahiplerinden edinmekle birlikte, KVK Kanunu’nun 5 ve 6’ncı maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin topluluk şirketleri, YEDSA’nın projelerinde birlikte çalıştığı iş ortakları ve alt yüklenicileri ve diğer ilgili yetkili kurum ve kuruluşlar, iş başvurularında referans olarak gösterilen veya başvuru sahibinin çalışma ve eğitim geçmişinde yer alan kişi, kurum ve kuruluşlar, işe alım platformları, veri sahibinin temsil ettiği/veri sahibini temsil eden kişi ve kurumlar aracılığıyla da edinilmesi mümkündür.

 

VERİ SAHİBİNİN HAKLARI:

KVKK’ nun 11’İnci maddesi uyarınca, veri sahipleri:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Düzeltme ve silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararının giderilmesini talep etme haklarına

 

BİZE NASIL ULAŞIRSINIZ

KVKK 13 üncü madde uyarınca başvurularınızı Yüzüncüyıl Mah. Hakan Sepetçi Cad. No:5/A D:4 Nilüfer/Bursa adresine yazılı olarak ya da [email protected] adresine elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Şirket veri sahiplerinden gelen talepleri, KVKK m.13 çerçevesinde talebin niteliğine göre en geç otuz gün içerisinde değerlendirerek sonuçlandıracaktır. Veri sahiplerinden gelen taleplere yönelik olumlu veya olumsuz yöndeki yanıtlar, veri sahiplerine yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilebilir. Veri sahiplerinin talepleri kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacak olmakla birlikte, talebin cevaplandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.

 

DEĞİŞİKLİKLER

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Bilgilendirme ve Aydınlatma Metnin’ de muhtelif zamanlarda değişiklik yapmamız mümkündür. Metnin güncel versiyonuna YEDSA internet sitesinden ulaşılabilir, Metin’de yapılabilecek değişiklikler YEDSA internet sitesinden takip edilebilir. Değişiklikler kural olarak, YEDSA internet sitesine yüklenmek suretiyle yapılacak ve bu tarih itibariyle geçerlilik kazanacak olmakla birlikte, YEDSA değişiklikleri, uygun gördüğü diğer şekillerde de bildirilebilecektir.

Konuşmaya Başla
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?